El proppassat dia 01 de juliol de 2015 es va signar a la UPC el conveni de constitució de l’aliança AULARQ.

AULARQ és la confluència de diversos professionals, alguns independents i d’altres vinculats a la UPC per a impulsar una plataforma sense ànim de lucre orientada a la docència, recerca i transferència de tecnologia en l’àmbit de l’ús dels aparells per a la diagnosi de les anomalies als edificis i el reconeixement del seu comportament. Les properes generacions d’arquitectes hauran de sumar a la seva creativitat i intuïció, la capacitat de portabilitat, transmissió i processat de dades dels nous dispositius com a grans col·laboradors en la presa de decisions.

Toni Griera Laboratori Laboratori assaigs i diagnosi per Arquitectura