Que és AULARQ ?

Aularq és una iniciativa sorgida d’un conveni entre la UPC i AG Laboratori, amb la finalitat d’impulsar l’ús i aplicacions de les tècniques d’auscultació a l’arquitectura. Amb aquest objectiu, la UPC ha format estudiants del grau d’arquitectura en les bases i aplicació d’aquestes tècniques d’auscultació.

Aularq és una iniciativa sorgida d’un conveni entre la UPC i AG Laboratori, amb la finalitat d’impulsar l’ús i aplicacions de les tècniques d’auscultació a l’arquitectura. Amb aquest objectiu, la UPC ha format estudiants del grau d’arquitectura en les bases i aplicació d’aquestes tècniques d’auscultació.

Recentment Aularq ha promogut una iniciativa conjunta entre l’ETSAV (UPC) i la Demarcació de Barcelona del COAC, per tal de facilitar als arquitectes col·legiats la realització d’inspeccions i diagnosis prèvies a través d’aquestes tècniques d’auscultació i permetre alhora als alumnes formar-se en casos reals.

La Demarcació de Barcelona del COAC i Aularq esperen amb aquesta iniciativa conjunta apropar als arquitectes col·legiats el benefici d’aquestes tècniques d’auscultació i col·laborar en la formació dels futurs arquitectes.

Com puc utilitzar els serveis d’Aularq?
L’arquitecte col·legiat formularà una petició a través del web https://aularq.com. Des d’Aularq es contactarà telefònicament amb cada petició i se sol·licitarà, si escau, les dades que es precisin per a definir el cas a estudiar (fotografies, esquemes gràfics, etc.).

Preavaluada la petició i la informació rebuda, Aularq formularà una proposta d’auscultació personalitzada i valorada que sotmetrà a l’arquitecte col·legiat per a la seva verificació i acceptació, si escau.

Acceptada la proposta, es procedirà a iniciar la tasca de camp, amb els equips disponibles de cara a obtenir els resultats processables i emetre l’oportú informe.